ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრატეგიული პრიორიტეტები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მექანიზმები. PDCA. SWOT-ანალიზი

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესი

სილაბუსის შედგენის ინსტრუქცია

კურიკულუმის შემოწმება

სილაბუსის შემოწმება

Curriculum (ნიმუში)

2016 წლის შიდა აუდიტის გეგმა

2016 წლის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ანალიზის ანგარიში

2013-2017 შემაჯამებელი SWOT ანალიზი

2016-2017 სასწავლო წლის SWOTანალიზი

განვითარების სტრატეგიული გეგმა I ეტაპი

დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა

2016-2017 სასწავლო წლის შემაჯამებელი ანალიზი და რეკომენდაციები  

 სტატისტიკური მონაცემები

2016-2017 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში

მაშემაჯამებელი ანალიზი კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა

დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა (შემაჯამებელი ანალიზი_2013-2017)

კურსდამთავრებულთა აზრის შესწავლა (შემაჯამებელი ანალიზი_2013-2017)

სასწავლო პროცესის მონიტორინგი (ანკეტა)

აკადემიური-მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა (ანკეტა)

დამსაქმებელთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

დამსაქმებელთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #3)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #3)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #4)

მაგისტრანტთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

მაგისტრანტთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

საერთო გამოკითხვა (ანკეტა #1)

სტუდენტთა და მაგისტრანტთა საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფის შესწავლა (ანკეტა #1)

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 19.06.18.