• 1999 წელს დაარსდა ,,ბათუმის საზღვაო კოლეჯი - მეზღვაურთა სკოლა“. რომლის ბაზაზე 2002 წელს ამოქმედდა საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი ,,მერკური“, რომელიც ემსახურება მეზღვაურთა მომზადება-გადამზადებასა და სერტიფიცირებას. 2007 წელს ,,ბათუმის საზღვაო კოლეჯი - მეზღვაურთა სკოლის“ ბაზაზე დაფუძნდა ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი - საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი“, შემდგომში - 2008 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მას ეწოდა ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი“ (შემდგომში - ბნსუ). 2013 წელს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით (№04, 15.02.2013) ბნსუ-ს მიენიჭა ავტორიზაცია - საგანმანათლებლო საქნიაბობის უფლება მისი სახის - „სასწავლო უნივერსიტეტის“ შესაბამისად (აქვს უფლება განახორციელოს პროფესიული და აკადემიური უმაღლესი (ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის) საგანმანათლებლო პროგრამები). 2013 წელს აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით აკრედიტებულად ითვლება: საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები „გემის მექანიკა“ (№191, 10.12.2013), ქართულენოვანი პროგრამა „საზღვაო ნავიგაცია“ (№190, 10.12.2013), „საერაშორისო გადაზიდვების ორგანიზება და მართვა“ (№192, 10.12.2013), ერთობლივი (ქართულ-უკრაინული) პროგრამა „გემის ენერგეტიკული დანადგარები“ (№08, 24.07.2015); სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა: „სატრანსპორტო ლოგისტიკა“ (№193, 10.12.2013).

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 19.06.18.